ورود

سامانه آموزشی آنلاین

ورود به پنل نمایندگی ها


اطلاعات شما برای ورود به سامانه شامل نام کاربری (کد ملی ده رقمی، اگر کد ملی شما کمتر از ده رقم دارد، به ابتدای آن صفر اضافه نمایید تا ده رقمی شود.) و شماره موبایل یازده رقمی (با صفر ابتدای آن) موجود در سامانه ارزیابی می باشد. برای ورود به سامانه لازم است اطلاعات شما در سامانه ارزیابی به آدرس arzyabi.net ثبت شده باشد. اگر اطلاعات شما در سامانه ارزیابی موجود نیست، به مسئول انفورماتیک نمایندگی خود مراجعه نمایید.


© Copyright 2018. All Rights Reserved.