برای ورود به سامانه به عنوان ادمین، لازم است علاوه بر ثبت بودن اطلاعات شما در سایت arzyabi.net ، اطلاعات شما در ثبت نیز به عنوان مسئول نمایندگی و یا همکاران کانون (شناسه 8000) موجود باشد و کد ملی و شماره موبایل موجود در سامانه ارزیابی و ثبت یکسان باشد