ورود پشتیبان

توجه : پشتیبان هایی که در سامانه ارزیابی تعریف نشده اند ، نمی توانند در آزمون آنلاین شرکت کنند.


نام کاربری : کدملی موجود در ثبت پشتیبان با صفر اولیه رمز عبور : شماره موبایل موجود در ثبت پشتیبان با صفر اولیه